Bierkoning

Massacantus Titaan

Reglement van de bierkoningverkiezing (statuten - art 29)

§1. Tijdens elke massacantus wordt een Gentse Bierkoning verkozen.

§2. Enkel aanwezigen die als student zijn ingeschreven voor het voltijds dagonderwijs aan de Universiteit Gent of aan een Gentse hogeschool én in het bezit zijn van een geldige studentenkaart kunnen aan de verkiezing deelnemen.
In geval van twijfel over het al dan niet student zijn van een deelnemer beslist het massacantuscomité over het al dan niet ontvankelijk zijn van de inschrijving voor de bierkoningverkiezing.

§3. Elke aanwezige Gentse studentenvereniging, lid van het SK, FK of HK, kan slechts één kandidaat afvaardigen; een kandidaat kan echter wel voor meerdere verenigingen deelnemen maar dient de proeven voor elke vereniging afzonderlijk af te leggen. Men kan enkel een vereniging representeren waarvan men lid of erelid is.

§4. De kandidaten dienen zich de avond zelf en vóór de aanvang van de massacantus in te schrijven bij de verantwoordelijke van het comité.

§5. Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen gebeurt de verkiezing in drie of vier rondes.

§6. De eerste ronde vindt plaats tijdens het eerste deel van de cantus of vanaf het begin van de eerste tempus commune. De kandidaten worden door loting onderverdeeld in poules bestaande uit drie tot zes kandidaten. De proef bestaat uit het zo vlug mogelijk ledigen van een halve liter bier, dit zonder overvloedig morsen. De proef vangt na het startsein aan met het opheffen van het glas en eindigt met het neerzetten van het glas. Enkel de winnaar gaat over naar de volgende ronde. De beslissing gebeurt door de vooraf (i.e. vóór de start van de proef binnen die poule) door het comité aangestelde jury, bestaande uit leden van het comité eventueel aangevuld met leden van het Dagelijks Bestuur van het Seniorenkonvent, het Faculteitenkonvent of het Homekonvent. De jury kan om praktische redenen verschillen voor elke poule. In geen geval mag een lid van een vereniging waartoe ook een kandidaat binnen die poule behoort, deel uitmaken van de jury. De beslissing van de jury kan niet worden betwist.

Wie in aanmerking komt om deel uit te maken van de jury, kan niet aan de bierkoningverkiezing deelnemen.

§7. De tweede ronde vindt plaats onmiddellijk na de eerste ronde of tijdens de tweede tempus commune. Ingeval vóór de finale een derde ronde nodig blijkt, volgt deze onmiddellijk na de tweede ronde. In de voorlaatste ronde (i.e. voorafgaand aan de finale) zijn er maximaal vier poules. Verder gelden voor de tweede en derde ronde de bepalingen van §6.

§8. Tijdens de finale ronde komen de overblijvende kandidaten tegen elkaar uit. De beslissing omtrent het tijdstip van de finale wordt genomen door het comité in overleg met de senior en de cantor. De proef bestaat uit het zo vlug mogelijk ledigen van twee halve liters bier, dit zonder overvloedig morsen. De proef vangt na het startsein aan met het opheffen van het eerste glas en eindigt met het neerzetten van het tweede glas. De jury wordt samengesteld zoals bepaald in §6 en kan worden aangevuld met leden van de Massacantusraad.

§9. De winnaar ontvangt van een lid van de Massacantusraad, het comité, één van de konventsvoorzitters of de uittredende Bierkoning een breed lint bestaande uit de kleuren blauw, wit en geel en gesierd met de schilden van de drie in Art. 1 vermelde konventen. De winnaar mag tot de installatie van de volgende Gentse Bierkoning (met een maximum van 18 maanden) de titel van Gentse Bierkoning dragen. De winnaar kan aanvullend nog een prijs in natura ontvangen, maar in geen geval een geldprijs.

§10. Indien een student in een periode van vijf opeenvolgende jaren drie keer de titel van Gentse Bierkoning verkrijgt, mag hij de titel Gentse Bierkeizer dragen.

§11. De naam en foto van de winnaar worden vermeld op de website van de massacantus en jaarlijks in het boekje van de massacantus. Alle deelnemers gaan er mee akkoord dat hun naam en foto zullen gebruikt worden, zowel op de website als in het boekje, indien zij de competitie winnen.